ชื่อ - นามสกุล :นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :193 หมู่ 9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Telephone :0819833493
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ