ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงค์นุช นาเมือง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์