ชื่อ - นามสกุล :นายมนต์รัก พาลธุวงษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมนันทนาการ
กลุ่ม / แผนก : สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา