ชื่อ - นามสกุล :นางสุวัจนี พยุงทรัพย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :